De subsidie 'Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad' is tot stand gekomen dankzij het bestuurlijk overleg 'BrabantStad' van provincie Noord-Brabant met gemeente Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Tilburg. 

Een subsidie voor maximaal vier jaar voor de periode 2021-2024 kan worden verstrekt aan organisaties die zich richten op ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten. Het betreft producerende gezelschappen en presenterende instellingen in alle disciplines, festivals, concoursen en ontwikkelinstellingen, zoals broedplaatsen en werkplaatsen.

Daarnaast zijn de volgende functies specifiek benoemd, zoals gemeld in de Cultuurbrief 2021-2024:
a. festival voor kunst en technologie;
b. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst;
c. symfonieorkest;
d. urban cluster.
Voor deze functies is een apart deelplafond geformuleerd.

Aanvragen/termijn
Subsidieaanvragen voor een subsidie kunnen worden ingediend vanaf 6 december 11.00  tot en met 31 januari 2020 17:00 uur.

LET OP! Aanvragers moeten zowel via het provinciale loket als via ons aanvraagportaal indienen. Je moet dezelfde aanvraag dus bij twee verschillende loketten indienen. 

Het provinciale loket is via onderstaande links te vinden en is vanaf 3 december open. De aanvraagtermijn voor je provinciale aanvraag is 3 december t/m 30 januari :

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Subs_HedendCultuur_1_eH
Extra informatie vind je via de website van de provincie, waaronder meest gestelde vragen. Download hier de pdf met vragen en antwoorden over de meerjarenregelingen.

Geen eHerkenning?
De subsidie-experts van de provincie adviseren om als alternatief voor eHerkenning het uitprinten aan te houden. Dat betekent dat het aanvraagformulier na volledig ingevuld te hebben uitgeprint kan worden. De aanvraag moet dan vervolgens ondertekend worden door een persoon (of de personen) die hiervoor gemachtigd zijn en daarna ingescand worden.
Het ondertekende ingescande aanvraagformulier kan dan met bijlagen per mail (of We Transfer) worden verstuurd naar subsidie@brabant.nl en het mailadres van de desbetreffende gemeente.

Het loket bij Cultuur Eindhoven gaat via het aanvraagportaal.

Formats
Het begrotingsformat dient verplicht aangeleverd te worden in Excel. Als je het begrotingsformat niet hebt gebruikt, zal je aanvraag worden afgewezen. In het format dat de provincie kunnen er met tekst dingen voor komende jaren genoteerd worden. Cultuur Eindhoven vraagt jullie om de getallen simpelweg te kopiëren en dus wel daadwerkelijk het geheel in te vullen.
Daarnaast adviseren we de aanvrager om het model activiteitenplan in te vullen en te gebruiken voor je aanvraag. 
Tenslotte adviseren we de aanvrager om het format aanbod en bereik te gebruiken. De genoemde elementen sluiten aan bij het format dat het Rijk toepast.  
We krijgen veel vragen met betrekking tot het invullen van het format aanbod en bereik op het gebied van overige activiteiten. We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet, deze FAQ's vind je hier

Beoordelingsprocedure
Het bestuur van Cultuur Eindhoven legt een aanvraag voor een subsidie ter advisering voor aan de Cultuurraad. Het advies van de Cultuurraad komt tot stand in samenhang met het advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. De Cultuurraad hanteert hierbij een adviesprotocol en adviseursformulier.

Beslistermijn
Het bestuur van Cultuur Eindhoven beslist over een aanvraag voor een subsidie binnen 22 weken na verloop van de indieningstermijn.

Bezwaar en beroep
Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Voor de subsidieverordening 2021-2024 is de bevoegdheid gedelegeerd aan Cultuur Eindhoven. Dat betekent dat je je bezwaar moet richten aan Cultuur Eindhoven. 

Cultuur Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven