Direct naar content

Bij de oprichting van Cultuur Eindhoven in 2016 sprak de gemeente Eindhoven tevens een van de verwachtingen uit dat de organisatie meer geld voor cultuur uit andere bronnen zou kunnen realiseren. Deze rol hebben we ingevuld door:
- actief informatie/advies te geven en matchmaking te bevorderen tussen culturele spelers en fondsen.
- leertrajecten/trainingen zoals Wijzer Werven aan te bieden zodat culturele organisaties de tools en competenties voor fondsenwerving verder kunnen ontwikkelen.
Deze strategie blijkt succesvol: op het gebied van Wijzer Werven hebben in de afgelopen 3 jaar 39 culturele spelers deelgenomen en de workshops scoren hoog, zo blijkt uit de evaluaties na afloop die onder de deelnemers worden afgenomen. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van de stichting Cultuur Eindhoven die door de  KWINK-groep is uitgevoerd dat 34% van de BIS-instellingen dankzij onze ondersteuning aanvragen bij andere fondsen hebben kunnen doen en maar liefst 47% van de organisaties binnen de PLUS-regeling.
 
Voorafgaand aan de besluitvorming over de opdracht voor de periode 2021-2024 heeft de directeur van Cultuur Eindhoven opdracht gegeven aan een ervaren fondsenwervingsbureau om te onderzoeken of er nog andere stappen vanuit Cultuur Eindhoven mogelijk en kansrijk zijn. Cultuur Eindhoven heeft adviesbureau Leenaers Verloop Van der Westen (LVW) gevraagd om de organisatie hierover een advies uit te brengen.

Door culturele instellingen en potentiële partners uit het bedrijfsleven te bevragen, heeft LVW een eindrapportage met een aantal aanbevelingen uitgebracht. Uit deze eindrapportage constateren we dat een actieve rol op het gebied van fondsenwerving voor Cultuur Eindhoven op dit moment niet wenselijk en opportuun is. Een volgende stap is nu om met stakeholders uit de sector en het bedrijfsleven in gesprek te gaan over de genoemde aanbevelingen en hoe deze te vertalen naar concrete stappen.

Het gehele adviesrapport is hier terug te lezen.