Direct naar content

Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/ culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

Wat is het?
Een eenmalige subsidie als tegemoetkoming in de energielasten over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, zolang passend binnen de beschikbare subsidieplafonds. Het gaat hierbij om kosten voor energie die als gevolg van de prijsstijgingen in 2022 en 2023 niet vanuit eigen exploitatie kunnen worden voldaan. Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de subsidies, rekening houdend met andere inkomstenbronnen.

Wie kan aanvragen?
Organisaties die al door Cultuur Eindhoven meerjarig gesubsidieerd worden op grond van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2 (Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad), H3 (Eindhovense Basis) of H4 (Programma's).

Aanvragen/termijn
De aanvraag voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2022 moet je voor 1 december 2022 aanvragen. Daarna is het niet meer mogelijk.
De aanvraag voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2023 kun je indienen van 1 december 2022 tot 1 oktober 2023.

Subsidieplafonds
Het subsidieplafond voor 2022 is € 850.000,- (zie subsidieplafond 2022 aanvulling 2 bij documenten hieronder)
Het subsidieplafond voor 2023 is € 1075.000,- (zie subsidieplafond 2023 aanvulling 1 bij documenten hieronder)

Wat moet er bij de aanvraag ingediend worden?
1. een specificatie van de afgesloten contracten en jaarnota(’s) voor energielasten in relatie tot eerdere contracten zodat inzicht ontstaat in de prijsontwikkeling en stijging van de lasten of een specificatie van de verhuurder van onroerend goed wanneer (hogere) energielasten direct doorbelast worden in de huurverhoging;
2. een specificatie van de inkomsten uit subsidiegelden en/of betalingen uit geleverde diensten ter uitvoering van wettelijke gemeentelijke taken;
3. een specificatie van het eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve(s);
4. afschriften van de jaarrekening van de 3 voorafgaande kalenderjaren, inclusief specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten.

Om bovenstaande goed aan te leveren hehbben we de volgende documenten nodig. Deze vragen we je in het aanvraagportaal bij documenten te uploaden:
- Het ingevulde aanvraagformulier energiecompensatieregeling wat je hieronder vindt bij 'Documenten'; 
- Jaaroverzicht energiekosten 2019;
- Jaaroverzicht energiekosten 2020;
- Jaaroverzicht energiekosten 2021;
- Jaaroverzicht energiekosten 2022;
- Jaarrekening 2019 (mocht deze reeds in ons bezit zijn is opnieuw uploaden niet nodig);
- Jaarrekening 2020 (mocht deze reeds in ons bezit zijn is opnieuw uploaden niet nodig);
- Jaarrekening 2021 (mocht deze reeds in ons bezit zijn is opnieuw uploaden niet nodig).
Een aanvraag indienen kan via ons aanvraagportaal

Beslistermijn
In afwijking van het bepaalde in artikel 17 in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, beslist Stichting Cultuur Eindhoven binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Contact
Heb je vragen? Mail dan naar Nico de Kimpe: nico.de.kimpe@cultuureindhoven.nl.