Direct naar content

Cultuur Eindhoven levert in opdracht van gemeente Eindhoven elke vier jaar een Cultuurscan en concept-Cultuurbrief aan. De Cultuurscan en de concept-Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. De concept-Cultuurbrief betreft het advies van Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze concept-Cultuurbrief kan je hier vinden. De uiteindelijke Cultuurbrief wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het beleidskader voor de periode 2021-2024.

De concept-Cultuurbrief is tot stand gekomen na een open dialoog met de culturele sector door middel van verschillende bijeenkomsten en individuele gesprekken. Aan de basis van de concept-Cultuurbrief liggen eveneens de evaluaties van de werkwijze van Cultuur Eindhoven door de Cultuurraad en die van de KWINK-groep die alle stakeholders heeft bevraagd.

In de opgestelde concept-Cultuurbrief komen vele zaken en disciplines aan bod. In de periode 2021-2024 staan in ieder geval drie belangrijke doelstellingen van het cultuurbeleid vooraan:

-              verdere ontwikkeling van het cultureel ecosysteem door een sterke basis van diverse meerjarig gesubsidieerde organisaties en ruimte voor nieuwe activiteiten en ontwikkeling van makers – resulterend in een sterke sector en pluriform aanbod;

-              verhogen van cultuurparticipatie onder inwoners in Eindhoven en betrokkenheid van Eindhovenaren bij het Eindhovense cultuuraanbod;

-              stimuleren van samenwerking binnen cultuur en daarbuiten, zowel in de stad als landelijk en internationaal.

In de concept-Cultuurbrief wordt een voorstel gedaan voor de subsidiesystematiek voor 2021-2024 waarbij de samenhang in de sector centraal staat. De ambitie om de Eindhovense systematiek beter aan te sluiten bij het subsidieproces van de provincie en de rijksoverheid brengt een aanpassing van het subsidiebeleid met zich mee.
Bij een ambitieus cultuurbeleid horen nieuwe investeringen. Cultuur Eindhoven pleit dan ook voor een financiële impuls passend bij nieuwe ambities.   

Op 5 september organiseren we een bijeenkomst omtrent de concept-Cultuurbrief. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nadere toelichting over het proces en de inhoud geven. Daarbij zal ook de subsidieregeling voor 2021-2024 in concept besproken worden. Je kunt je nog tot en met 1 september aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl. De bijeenkomst vindt plaats bij ons in het Designhuis van 15.30 - 17.30.