Direct naar content

In de periode 2017-2020 gaf Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeldstellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal werd hiervoor door het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie was om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen.

Hiertoe zijn de volgende sub-doelstellingen geformuleerd:

  • Keten versterken en verbinden; de keten van de creatieve industrie - PO/VO-talentontwikkeling-top versterken en verbinden.
  • Innovatie stimuleren en verbreden; nieuwe producten en methodes ontwikkelen voor een grotere doelgroep.
  • Zichtbaarheid en toegankelijkheid bevorderen; nationaal en internationaal, ook buiten de creatieve industrie, netwerken opbouwen en aandacht genereren.
  • Bijdrage aan actuele opgave; hoe je de bijdrage van de creatieve industrie aan actuele opgaven beter zichtbaar kunt maken.

Het programma richtte zich op de potentie van Eindhoven als stad van de creatieve industrie dat kansen geeft aan designers en kunstenaars om te blijven innoveren, door het jaar heen beter zichtbaar te zijn in de stad en zich te verbinden met nieuwe netwerken en publieksgroepen op nationaal en internationaal niveau. Cultuur Eindhoven werd hiervoor ondersteund door een Raad van Advies.

Er bestaan verschillende definities voor creatieve industrie. Cultuur Eindhoven hanteert een definitie uit het Briefadvies ‘De waarde van creativiteit’, waarbij de volgende sectoren gezamenlijk als creatieve industrie worden gezien:
- digitale cultuur
- vormgeving / design
- architectuur
De creatieve industrie bestaat uit een zeer heterogene groep van bedrijven met grote verschillen in schaalomvang, financiering, innovatie en bedrijfsvoering. Dit netwerk wordt gekenmerkt door een grote dynamiek en hoge mobiliteit, waaronder hybride beroepspraktijk en gemengde verdienmodellen. Ondernemen in de creatieve industrie bevindt zich op het snijvlak van cultuur en economie.