Direct naar content
21 november 2023

Raadsvergadering over Cultuurbrief, 14 november

In september hebben we de concept-Cultuurbrief en Cultuurscan aan het college aangeboden. Het college heeft vervolgens het raadsvoorstel geformuleerd. In dit voorstel staat dat de inhoudelijke ambities van de Cultuurbrief omarmd worden. Daarnaast komen er structureel extra financiële middelen beschikbaar voor Programma’s en Snelgeld, in totaal € 195.000,- jaarlijks. Op dinsdag 14 november werd de Cultuurbrief 2025-2028 besproken in de raad tijdens de meningsvormende raadsvergadering.

Tijdens deze raadsvergadering kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Aan het begin van de vergadering was er de mogelijkheid om in te spreken. Een aantal vertegenwoordigers van culturele organisaties hebben dit gedaan. Als eerste namen Karin Visser (CKE) en Ward Rennen (Eindhoven Museum) het woord namens de grotere instellingen die samen het BIS-overleg vormen. Ze vroegen aandacht voor kostenstijgingen en Fair Pay. Om het cultuuraanbod in Eindhoven op hetzelfde niveau te behouden is er meer budget nodig, aldus het BIS-overleg.
 
Ten tweede nam Bart van Dongen het woord van Paviljoen Ongehoorde Muziek (POM). Bart deed een oproep aan de Eindhovense politiek om te blijven investeren in betaalbare ruimte voor culturele makers en organisaties. POM heeft nog steeds geen zicht op een vaste locatie en kan zonder perspectief lastig een meerjarig activiteitenplan ontwikkelen om subsidies aan te vragen.
 
Petra Cardinaal van Pennings Foundation schetste tevens de enigszins nijpende situatie van kleinere culturele organisaties die nu niet in staat zijn eerlijke beloning voor alle makers en medewerkers toe te passen. Hoe kunnen kleinere organisaties hier goed mee omgaan in de toekomst en hoe wordt dit betaalbaar?

Niek Traa van The Ruggeds benadrukte het belang van cultuurbeleid voor de ontwikkeling van Eindhovense makers. Ook The Ruggeds kampen al enige tijd met gebrek aan geschikte ruimte om te repeteren. Zo meldt Niek: “koester je makers en flexibiliteit, anders gaat Eindhoven ten onder. Als stad moet je je ervoor hard maken dat de culturele belangen niet worden overschaduwd door commerciële partijen.”  

Na de insprekers hebben de politieke partijen hun inhoudelijke standpunten over de concept-Cultuurbrief 2025-2028 gedeeld. Alle partijen uitten hun waardering over de manier waarop de Cultuurbrief tot stand is gekomen, namelijk door middel van meerdere bijeenkomsten en gelegenheden tot het verschaffen van feedback. Veel partijen toonden begrip voor de financiële zorgen in de culturele sector en onderschrijven het belang van voldoende werkruimtes voor culturele makers.

De partijen stelden ook vragen aan wethouder Saskia Lammers over verschillende standpunten van het college: Welke stappen worden er gezet om meer cultuur in de wijken te laten landen? Hoe gaan de culturele organisaties Fair Pay voldoende kunnen hanteren als daar geen extra geld voor is? Volt stelde de vraag of deelname aan Culturele Hoofdstad 2033 voor Eindhoven een goed idee zou zijn.

De wethouder lichtte toe dat ze de financiële zorgen van de culturele sector erkent en deelt. Extra middelen uit het bestuursakkoord worden daarom ook ingezet. Hoewel dat minder is dan in de concept-Cultuurbrief door Cultuur Eindhoven geadviseerd is het wel een stap in de goede richting, aldus de wethouder. Ze wil ook werk maken om cultuur beter te verbinden met andere domeinen en ontwikkelingen in de stad, daarom komen er bij de gemeente twee nieuwe medewerkers. Er volgen in de toekomst nog separate voorstellen voor o.a. meer cultuur in de wijken. Ook gaf de wethouder aan dat met betrekking tot het vinden van betaalbare ruimte voor de culturele sector er momenteel onderzoek wordt gedaan.
Wat betreft Culturele Hoofdstad 2033 gaf de wethouder aan hier nog op terug te komen en dat er ruimte wordt genomen om hier goed naar te kijken. 
Tenslotte gaf de wethouder aan dat er in opdracht van het college onderzocht wordt hoe de subsidie van de Bibliotheek het beste vorm zou kunnen krijgen. De Bibliotheek wordt momenteel namelijk zowel uit het cultuurbudget door Cultuur Eindhoven als door de gemeente gesubsidieerd.

In de raadsvergadering van 28 november volgt de besluitvorming. Dan stelt de raad naast de Cultuurbrief ook de Subsidieverordening 2025-2028 vast.

terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen: