Direct naar content

Kan de tussentijdse rapportage ook leiden tot aanpassing van de subsidie?

De tussentijdse rapportage is een instrument om de vinger aan de pols te houden. Als de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, vindt er een gesprek plaats met Cultuur Eindhoven en de subsidieontvanger. De subsidie kan tussentijds worden gewijzigd of ingetrokken op basis van de mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht ons biedt (artikel 4:48 en 4:49). Overigens zijn subsidieontvangers al op basis van de subsidieregeling verplicht om Cultuur Eindhoven te melden als de activiteit waarvoor subsidie is verleend niet wordt (of niet kan worden) uitgevoerd.

Meer FAQ bekijken?