Direct naar content

In het regioprofiel hebben de provincie en B5-gemeenten, waaronder Eindhoven, de ambitie uitgesproken om te werken naar een geharmoniseerde meerjarige regeling voor organisaties die door meerdere overheden worden gefinancierd. Begin december 2019 zullen de meerjarige regelingen van het rijk, provincie en steden opengesteld worden. Hierbij volgt nadere toelichting over wat de afstemming/harmonisatie met BrabantStad inhoudt, specifiek voor de Eindhovense aanvrager. De provincie stelt een eigen regeling vast en in Eindhoven is in de subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 in hoofdstuk 2 de meerjarige regeling Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad opgenomen.

 • Voorbereiden van de aanvraag
  Je kunt volstaan met hetzelfde activiteitenplan als bij andere overheden (provincie en rijk). Het begrotingsformat komt overeen met het format van de provincie en sluit aan op de indeling van het format van het rijk.

 • Indienen van de aanvraag
  Met betrekking tot het subsidiesysteem heeft Cultuur Eindhoven de afgelopen jaren geïnvesteerd in een digitaal systeem waar aanvragen binnenkomen en tevens gemonitord en verantwoord kunnen worden. Het bleek onhaalbaar om het aanvraagportaal van de provincie te integreren binnen het huidige digitale subsidiesysteem van Eindhoven. LET OP! Eindhovense aanvragers dienen daarom hun aanvraag bij twee verschillende loketten in: zowel bij de provincie als bij Cultuur Eindhoven. 

 • Advisering over de aanvragen
  Stichting Cultuur Eindhoven is in 2015 opgericht en voert sinds 1 februari 2016 het subsidiebeleid van de gemeente Eindhoven uit.
  Na de oprichting heeft de stichting het subsidietraject ingericht zoals omschreven in de Cultuurbrief. Cultuurraad adviseert over de subsidieaanvragen aan de directeur-bestuurder. In de statuten van de Stichting Cultuur Eindhoven is de rol van de Cultuurraad als adviescommissie nader omschreven. De directeur-bestuurder moet haar besluiten baseren op het advies van een bevoegd adviesorgaan. De Cultuurraad is een statutair adviesorgaan in de huidige constructie en kan niet vervangen worden door een andere adviescommissie.
  De Cultuurraad zal daarom ook voor de Eindhovense aanvragen binnen de regeling meerjarige -subsidies Professionele kunsten in samenhang met BrabantStad een advies formuleren. Dit gebeurt in samenhang met het advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur zoals vastgelegd in de subsidieverordening. De werkwijze van de Cultuurraad wordt nog nader uitgewerkt in een adviesprotocol dat begin december op de website van Cultuur Eindhoven gepubliceerd zal worden. De Adviescommissie BrabantStad Cultuur zal zelfstandig een advies over de aanvragen, inclusief de Eindhovense aanvragen, formuleren aan de provincie.