Direct naar content

Op woensdag 13 februari is er uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven. De RvS heeft in deze zaak onderzocht of SCE een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zo ja, of er een wettelijk voorschrift is op grond waarvan SCE subsidies kan verlenen. De Afdeling heeft geoordeeld dat stichting Cultuur Eindhoven een bestuursorgaan is, maar momenteel niet bevoegd is om cultuursubsidies te verstrekken. De reparatie van de bevoegdheid kan door de gemeente worden gedaan. Gemeente Eindhoven onderzoekt op korte termijn hoe hieraan duiding en uitvoering kan worden gegeven, zodat SCE bevoegd wordt voor de genomen en de te nemen subsidiebesluiten voor de huidige periode 2017-2020.

Zowel de Bibliotheek Eindhoven als SCE gingen in hoger beroep na de eerdere uitspraak van de bestuursrechter, waarin de aan de Bibliotheek Eindhoven verstrekte subsidie werd herroepen, omdat SCE geen bevoegdheid zou hebben om subsidies te verstrekken. De RvS heeft deze uitspraak nu vernietigd en heeft deze herroeping ongedaan gemaakt. Hiermee heeft de Bibliotheek Eindhoven weer een rechtsgeldige meerjarige subsidiebeschikking.

Voor wat betreft de gevolgen van de uitspraak voor andere gevallen dan de Bibliotheek Eindhoven geldt dat de uitspraak geen consequenties heeft voor reeds verstrekte subsidies. Met het nemen van nieuwe besluiten zal worden gewacht totdat de bevoegdheid is gerepareerd.

Mr. B.G. Arends (lid Raad van Toezicht SCE):
‘’De Raad van Toezicht van SCE is blij met de uitspraak van de Raad van State. De kwestie die aan de orde was, is in juridisch opzicht interessant en geeft ook andere fondsen in den lande de nodige helderheid. Vast staat nu dat SCE een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en helder is ook dat de lijn die de gemeenteraad in 2015 heeft gekozen door de verlening van subsidies op afstand te zetten, in juridische zin goed kan worden vormgegeven. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de SCE op korte termijn weer in staat zal worden gesteld om de haar gegeven opdrachten naar behoren uit te voeren.“