Direct naar content

Cultuur Eindhoven beoordeeld met 7,2 en subsidiesystematiek met 6,9

Begin 2023 is er opdracht gegeven aan Markteffect uit Eindhoven om een stakeholdersonderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de beleving van de betrokken stakeholders ten aanzien van Cultuur Eindhoven en de dienstverlening die wij bieden. Verder gaat dit onderzoek dieper in op het imago, de impact van Cultuur Eindhoven en de helderheid van de huidige subsidieverlening. In 2018 en 2021 hebben we tevens een dergelijk onderzoek uitgevoerd, waardoor er vergelijkingen mogelijk zijn gemaakt met voorgaande jaren.

186 personen hebben de vragenlijst ingevuld. Op basis van deze respons zijn de antwoorden met een zekerheid van 95% en met een nauwkeurigheid van 6,6% generaliseerbaar naar de doelgroep. Stakeholders van Cultuur Eindhoven beoordelen de stichting met een gemiddeld cijfer van 7,2. Bijna negen op de tien stakeholders geeft Cultuur Eindhoven het cijfer 6 of hoger (86%). In vergelijking met de voorgaande meting zien we een lichte daling (-6%). Ruim zeven op de tien stakeholders zijn van mening dat Cultuur Eindhoven het niveau van cultuur in de stad Eindhoven verhoogt (72%). De waardering voor bereikbaarheid (o.a. spreekuur), transparantie van het systeem, vriendelijkheid van de medewerkers, het nakomen van afspraken en deskundigheid van de medewerkers is hoog. 

De respondenten worden onderverdeeld in promoters (9 of 10), passieven (7 of 8) en criticasters (6 of lager) waardoor een genuanceerd beeld naar voren komt over beleving en behoeften van onze relaties. Met een NPS score van +14 betekent dit dat er meer promoters dan criticasters zijn. Met een aantal open vragen hebben we inzichten verkregen over welke punten we nog kunnen verbeteren.

In het onderzoek hebben we aandacht besteed aan de huidige subsidiesystematiek. Stakeholders beoordelen de huidige subsidieregeling met een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. Vier op de vijf van alle stakeholders geeft een voldoende rapportcijfer (80%). Een ruime meerderheid van de stakeholders heeft een subsidie aangevraagd bij Cultuur Eindhoven (87%). Twee op de drie stakeholders geeft aan dat de huidige subsidieregeling helder is (65%). Bijna de helft van de stakeholders geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘Ik krijg van Cultuur Eindhoven passend advies dat mij verder helpt bij het ontwikkelen van mijn project/activiteit.’.

Uit alle respons zijn er vier grote aanbevelingen geformuleerd. De eerste aanbeveling betreft: verschaf duidelijkheid over de invulling van Diversiteit & Inclusie. De tweede spitst zich toe op bredere informatie, het geven van feedback en het aanmaken van Instagram. De derde aanbeveling gaat over tweetalig communiceren en de laatste over het organiseren van ontbijtsessies op een ander tijdstip.

Mede naar aanleiding van dit onderzoek hebben we reeds een aantal verbeteringen doorgevoerd in onze communicatie: waar het logisch is om tweetalig te communiceren doen we dat. Zo hebben we een instructievideo opgenomen over het aanvragen van Snelgeld en hebben we dat tweetalig gedaan. Deze wordt in de zomerperiode gepubliceerd in aanloop naar tranche 2 van Snelgeld. Daarnaast starten we na de zomer, mede door meer video-input met een Instagram kanaal. Ons subsidiesysteem wordt 1 januari 2024 vernieuwd en we zitten nog middenin dat proces, maar richten ons daarbij ook op verbeteringen in de klantvriendelijkheid.

In het cultuurbeleid voor de komende vier jaar (2025-2028) en de subsidieverordening die daarmee gepaard gaat, komt de Code Diversiteit & Inclusie uitgebreid aan bod. Momenteel zijn we bezig met de concept-Cultuurbrief. De input die we hebben verkregen via dit onderzoek op het gebied van subsidiesystematiek nemen we daarin mee. Tenslotte verkennen we ook de mogelijkheden van het organiseren van bijeenkomsten op andere tijdstippen.

Het gehele rapport is hier te lezen.

We hebben de intentie om een dergelijk stakeholdersonderzoek voor elke nieuwe beleidsperiode (dus elke vier jaar) te herhalen, zodat we de input mee kunnen nemen in onze concept-Cultuurbrief.

Tanja Mlaker

Directeur- bestuurder Cultuur Eindhoven